Rozpoczynamy rekrutację do Filii nr 1 Żłobka "Puchatek"

19 grudnia, 2021

Rozpoczynamy rekrutację do Filii nr 1 Żłobka „Puchatek” w ramach realizowanego projektu pn.  „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liczba dostępnych miejsc: 60.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem rekrutacji do żłobka publicznego w Sopocie i niezbędną dokumentacją naboru do filii żłobka „Puchatek” przy ul. Obodrzyców 18, dostępną na stronie internetowej żłobka: www.zlobekpuchatek.pl (zakładka Strefa rodzica-rekrutacja) i warunkami rekrutacji.

Kompletny, podpisany wniosek prosimy przesłać w terminie od 13.12.2021 r. do 30.12.2021 r. drogą elektroniczną na adres: rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl oraz dostarczyć  podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami  w wersji papierowej na adres
Żłobka „Puchatek” przy ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00).

Listy z przyjętymi dziećmi będą zamieszczane na tablicach informacyjnych (drzwi główne Żłobka „Puchatek” i Filii nr 1) oraz przesłane drogą mailową 10.01.2022 r.

W dniach 11.01.2022 r.- 13.01.2022 r. rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka, poprzez złożenie oświadczenia drogą tel. pod nr 505 984 206 lub 505 984 221 bądź drogą elektroniczną na adres: rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl . Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ww. obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy dzieci przyjętych.

Przypominamy, że rekrutacja do Żłobka „Puchatek” przy ul. Armii krajowej 58 trwa cały rok. W chwili obecnej pula miejsc jest wykorzystana. Dostępne są miejsca na liście rezerwowej.

Język angielski z Panem Dawidem :)Życzenia Bożonarodzeniowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content