Projekty

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”

 

Budynek Żłobka ”Puchatek” został objęty projektem „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie”, który jest realizowany przez Gminę Miasta Sopotu i dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie poprzez kompleksowe wykorzystanie potencjału oszczędności jakie posiadają miejskie placówki oświatowe i wychowawczo opiekuńcze. Szacuje się, że w wyniku przeprowadzonych działań zmniejszeniu ulegnie zużycie energii pierwotnej w 25 budynkach o 3 507 457,70 kWh/rocznie oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 879,17 ton CO2/rocznie.

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

Przedsięwzięciem objęto 25 budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Sopotu. We wszystkich budynkach wdrożono System Zarządzania Energią oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne, zamontowano Odnawialne Źródła Energii – w 16 budynkach ogniwa fotowoltaiczne oraz w 2 budynkach instalacje solarne, w 11 budynkach przeprowadzono głęboką termomodernizację. Prace budowlane trwały dwa lata do czerwca 2018 do sierpnia 2020.

 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie z EFRR                     11 698 712,70 zł

Koszty kwalifikowalne                        15 305 362,33 zł

Koszty całkowite przedsięwzięcia      28 613 100,88 zł

 Żłobki

Na terenie Sopotu działa jeden publiczny „Puchatek”, do którego uczęszczają 84 dzieci. W Sopocie działają również 3 żłobki niepubliczne i 1 klub dziecięcy. Miasto od 2012 roku wspiera finansowo rodziców dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych, dofinansowując każde z dzieci kwotą 350 zł.

W Sopocie powstaje nowy żłobek publiczny dla 60 dzieci w wieku do lat 3, który będzie znajdować się w dzielnicy Kamienny Potok, przy ulicy Obodrzyców, w bliskim sąsiedztwie zabytkowego budynku przedszkola „Nad Potokiem”.
Budynek nowego żłobka został zaprojektowany w charakterze wolnostojącego obiektu, który będzie posiadał dwie nadziemne kondygnacje, z czego piętro będzie pokryte dachem dwuspadziowym, a jego cała forma architektoniczna została wkomponowana w otaczającą go zieleń i sąsiadującą zabudowę, będącą pod ochroną konserwatorską.
Na parterze znajdą się 4 sale dziecięce, z podziałem według grup wiekowych (3 grupy 16 osobowe, dzieci w wieku od 1,5 roku do lat 3 oraz 1 grupa 12 osobowa – niemowlęta), które zostaną dostosowane do ich potrzeb i różnych funkcji (sypialnia, jadalnia, bawialnia). Bezpośrednio przy każdej z naturalnie doświetlonych sal dziecięcych, będą toalety z przewijakami i szatnie dla dzieci.
Ponadto na parterze przewidziano kameralną i dogodną przestrzeń przeznaczoną dla matek karmiących niemowlęta oraz pomieszczenie pielęgniarskie, kuchnię główną i mleczną ze zmywalniami, wózkarnię, toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.
Na piętrze, będzie sala wielofunkcyjna dla dzieci, wyposażona w pomoce edukacyjne wspierające ich rozwój sensoryczny i ruchowy, w której to sali dzieci będą brały udział w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych i zabawach interaktywnych. Na piętrze zostały zaprojektowane również pomieszczenia socjalne i dla administracji żłobka.
Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Oddanie do użytkowania nowego żłobka planuje się z końcem 2021 roku.
Nowy żłobek będzie bezpieczną i przyjazną placówką opiekuńczo-wychowawczą, a także edukacyjną dostosowaną do potrzeb małego dziecka. Podział dzieci na małe grupy będzie sprzyjał efektywności pracy kadry opiekuńczej, która zapewni wysokie standardy w opiece, opierające się na indywidualnym podejściu do dzieci.
Budynek, jego wnętrze i otoczenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób i dzieci z niepełnosprawnością. Na terenie zielonym otaczającym żłobek będzie znajdował się plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, także dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
W wyniku realizacji planowanej inwestycji wzrośnie dostępność do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zostanie podniesiona jakość publicznych usług opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym świadczonych na obszarze miasta Sopotu.
W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch+ 2020 Miasto Sopot uzyskało dotację celową ze środków krajowych w wysokości 1,5 mln na realizację inwestycji i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Tytuł projektu: „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie miejsc opieki w nowym miejskim żłobku.

Projekt jest skierowany łącznie do 60 osób, które opiekują się dziećmi do lat 3, w tym do 51 osób pracujących, które sprawują taką opiekę i 9 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które pozostają poza rynkiem pracy, ze względu na urodzenie dziecka lub które przebywają na urlopach wychowawczych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi w wielu do lat 3.
W ramach projektu zostaną wykonane roboty wykończeniowe w nowym budynku żłobka, plac zabaw dostosowany do osób z niepełnosprawnością, zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie sal dziecięcych, które będzie służyć do prowadzenia zajęć opiekuńczo – edukacyjnych i rozwoju sensorycznego i ruchowego dzieci oraz zostanie zatrudniona profesjonalna kadra opiekuńcza.

W wyniku realizacji projektu zwiększa się szanse rozwoju kariery zawodowej, utrzymania lub podjęcia pracy przez osoby opiekujące się dziećmi w wieku najmłodszym bez względu na płeć oraz ułatwia się im godzenie życia prywatnego z zawodowym.

Wartość projektu:  1 696 492,96 zł
Kwota dofinansowania: 1 442 019,02 zł (85% dofinansowania)

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie / działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Okres realizacji: 10.2020 – 03.2022

Dofinansowanie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content