Projekty


Żłobki

Na terenie Sopotu działa jeden publiczny „Puchatek”, do którego uczęszczają 84 dzieci. W Sopocie działają również 3 żłobki niepubliczne i 1 klub dziecięcy. Miasto od 2012 roku wspiera finansowo rodziców dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych, dofinansowując każde z dzieci kwotą 350 zł.

W Sopocie powstaje nowy żłobek publiczny dla 60 dzieci w wieku do lat 3, który będzie znajdować się w dzielnicy Kamienny Potok, przy ulicy Obodrzyców, w bliskim sąsiedztwie zabytkowego budynku przedszkola „Nad Potokiem”.
Budynek nowego żłobka został zaprojektowany w charakterze wolnostojącego obiektu, który będzie posiadał dwie nadziemne kondygnacje, z czego piętro będzie pokryte dachem dwuspadziowym, a jego cała forma architektoniczna została wkomponowana w otaczającą go zieleń i sąsiadującą zabudowę, będącą pod ochroną konserwatorską.
Na parterze znajdą się 4 sale dziecięce, z podziałem według grup wiekowych (3 grupy 16 osobowe, dzieci w wieku od 1,5 roku do lat 3 oraz 1 grupa 12 osobowa – niemowlęta), które zostaną dostosowane do ich potrzeb i różnych funkcji (sypialnia, jadalnia, bawialnia). Bezpośrednio przy każdej z naturalnie doświetlonych sal dziecięcych, będą toalety z przewijakami i szatnie dla dzieci.
Ponadto na parterze przewidziano kameralną i dogodną przestrzeń przeznaczoną dla matek karmiących niemowlęta oraz pomieszczenie pielęgniarskie, kuchnię główną i mleczną ze zmywalniami, wózkarnię, toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.
Na piętrze, będzie sala wielofunkcyjna dla dzieci, wyposażona w pomoce edukacyjne wspierające ich rozwój sensoryczny i ruchowy, w której to sali dzieci będą brały udział w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych i zabawach interaktywnych. Na piętrze zostały zaprojektowane również pomieszczenia socjalne i dla administracji żłobka.
Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Oddanie do użytkowania nowego żłobka planuje się z końcem 2021 roku.
Nowy żłobek będzie bezpieczną i przyjazną placówką opiekuńczo-wychowawczą, a także edukacyjną dostosowaną do potrzeb małego dziecka. Podział dzieci na małe grupy będzie sprzyjał efektywności pracy kadry opiekuńczej, która zapewni wysokie standardy w opiece, opierające się na indywidualnym podejściu do dzieci.
Budynek, jego wnętrze i otoczenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób i dzieci z niepełnosprawnością. Na terenie zielonym otaczającym żłobek będzie znajdował się plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, także dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
W wyniku realizacji planowanej inwestycji wzrośnie dostępność do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zostanie podniesiona jakość publicznych usług opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym świadczonych na obszarze miasta Sopotu.
W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch+ 2020 Miasto Sopot uzyskało dotację celową ze środków krajowych w wysokości 1,5 mln na realizację inwestycji i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Tytuł projektu: „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie miejsc opieki w nowym miejskim żłobku.

Projekt jest skierowany łącznie do 60 osób, które opiekują się dziećmi do lat 3, w tym do 51 osób pracujących, które sprawują taką opiekę i 9 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które pozostają poza rynkiem pracy, ze względu na urodzenie dziecka lub które przebywają na urlopach wychowawczych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi w wielu do lat 3.
W ramach projektu zostaną wykonane roboty wykończeniowe w nowym budynku żłobka, plac zabaw dostosowany do osób z niepełnosprawnością, zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie sal dziecięcych, które będzie służyć do prowadzenia zajęć opiekuńczo – edukacyjnych i rozwoju sensorycznego i ruchowego dzieci oraz zostanie zatrudniona profesjonalna kadra opiekuńcza.

W wyniku realizacji projektu zwiększa się szanse rozwoju kariery zawodowej, utrzymania lub podjęcia pracy przez osoby opiekujące się dziećmi w wieku najmłodszym bez względu na płeć oraz ułatwia się im godzenie życia prywatnego z zawodowym.

Wartość projektu:  1 696 492,96 zł
Kwota dofinansowania: 1 442 019,02 zł (85% dofinansowania)

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie / działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Okres realizacji: 10.2020 – 03.2022

Dofinansowanie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content