Praca

OGŁOSZENIE O PRACĘ:

Nabór na Dyrektora Żłobka

OGŁOSZENIE O PRACĘ :

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psycholog

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYTATA SRT1

KWESTIONARIUSZOSOBOWY KANDYDATA STR2

OGŁOSZENIE O PRACĘ :

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek”
poszukuje kandydatów na stanowisko opiekunki/na- zastępstwo

                                         

 1. Nazwa i adres jednostki:

Żłobek „Puchatek” w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot,

 1. Posiada kwalifikacje:
 2. a) pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
pedagoga społeczno- wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty

pedagogicznego lub

 1. ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne

wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa,

pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju
i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła
  nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem,
  i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności
  lub średnie lub średnie branżowe oraz:
 2. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeżeli osoba,
  nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana/y jest w ciągu 6 miesięcy
  od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia

i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub

 1. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbył/a 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających
  na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

 

III. Niezbędne wymagania :

1)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych,
2)  rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
3)  osoba ubiegająca się o stanowisko nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej
oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
4)  wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
5) nie został/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
6) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępców na Tle Seksualnym
z dostępem ograniczonym.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wysoka kultura osobista,
 3. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, rzetelność,
 4. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 5. d) umiejętność pracy w zespole,
  e) umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach,
  f)  bardzo dobra organizacja pracy

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku pracy:
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Czas pracy: 40 godzin tygodniowo.
 4. Umowa o pracę na czas określony -zastępstwo
 5. Planowany termin zatrudnienia 01.09. 2023r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie.
  oprócz wynagrodzenia zasadniczego: dodatek za wieloletnią pracę/zgodnie z Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 530 ze  zm.) /,
 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”/zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1872)/.

VII. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2020 r. w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej
niż 4 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

Seksualnym z dostępem ograniczonym;

pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, inne potwierdzające umiejętności
i osiągnięcia zawodowe);

Załącznik

Nr 1 do Ogłoszenia o naborze Nr 1/2021 Dyrektora Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie;

oraz niekaralności- Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze Nr 1/2021;

obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd;

 

Kserokopie dokumentów należy poświadczyć osobiście za zgodność z oryginałem.   

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys należy własnoręcznie podpisać.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 poz.931,
z późn.zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

 

 1. Tryb przeprowadzenia naboru:

Termin składania ofert: . do dnia 31.08.2023r.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór ofert nr 9/2021/ŻP” w siedzibie Żłobka ,,Puchatek” przy ul. Armii Krajowej 58, 81-843 w Sopocie lub przesłać pocztą elektroniczną
na adres praca@zlobekpuchatek.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do siedziby Żłobka ,,Puchatek”
w Sopocie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.
 2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 4. Nie jestem i nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie była mi zawieszona ani ograniczona.
 5. Wypełniam obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
  na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 6. Nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

 

 

…………………………………

Data i czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content