Nabór na wolne stanowisko pracy- opiekunka dziecięca

06 września, 2021

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- opiekunka dziecięca

1.Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia umowa o pracę,
 • wymiar zatrudnienia 1 etat od 01.10.2021r.
 • czas pracy: 8 godz. dziennie, 40 godz. tygodniowo.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 1. Zgodnie z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub:

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

 1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
 4. Opiekunem, klubie dziecięcym może być osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
 2. Zamiłowanie do pracy z dziećmi,
 3. Odpowiedzialność komunikatywność, kreatywność, cierpliwość
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach
 7. Osoba niepaląca
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci,
 • sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem i praca opiekuńczo- wychowawcza,
 • korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej,
 • prowadzenie zajęć tematycznych z dziećmi,
 • współpraca z rodzicami w zakresie opieki, edukacji i rozwoju dziecka,
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • kserokopię świadectw pracy;
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności
 • CV należy opatrzyć klauzulą:  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunka dziecięca”. Klauzula musi być odpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godz.17:00

Oferty należy przesłać pocztą  na adres żłobka z dopiskiem Oferta pracy opiekunka
dziecięca w Żłobku ,,Puchatek”
 ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot lub przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@zlobekpuchatek.pl

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w żłobkuDni wolne w żłobku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content