Skip to content

Informacja dla Rodziców

Informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty, które będą brane pod uwagę podczas podpisywania umowy o świadczenie usług opiekuńczych :

  • zaświadczenie o zatrudnieniu (wszyscy rodzice);
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z CEIDG;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka;
  • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej-zaświadczenie od lekarza specjalisty.