Skip to content

Ubezpieczenie dziecka od NNW

Szanowni Rodzice
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolny .
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2060 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.
O przystąpieniu do tej formy ubezpieczenia, a także o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decydują sami zainteresowani. W gablotach informacyjnych na poszczególnych grupach została wywieszona informacja
dotycząca ubezpieczenia dzieci.